Istruzioni per l'uso AEG-ELECTROLUX EGC3313

Lastmanuals offre un servizio di condivisione, archiviazione e ricerca di manuali collegati all'uso di hardware e software: la guida per l'uso, il manuale, la guida rapida, le schede tecniche… NON DIMENTICATE: SEMPRE DI LEGGERE IL MANUALE PRIMA DI ACQUISTARE!

Link sponsorizzati

Se questo documento corrisponde alla guida per l'uso, alle istruzioni o al manuale, alle schede tecniche o agli schemi che stai cercando, scaricalo ora. Lastmanuals offre un facile e veloce accesso al manuale per l'uso AEG-ELECTROLUX EGC3313 Speriamo che questo AEG-ELECTROLUX EGC3313 manuale sarà utile a voi.

Lastmanuals aiuta a scaricare la guida per l'uso AEG-ELECTROLUX EGC3313.


AEG-ELECTROLUX EGC3313 : Scarica il manuale per l'uso completa (4642 Ko)

Puoi anche scaricare i seguenti manuali collegati a questo prodotto:

   AEG-ELECTROLUX EGC3313NOK (1423 ko)

Estratto del manuale: manuale d'uso AEG-ELECTROLUX EGC3313

Istruzioni dettagliate per l'uso sono nel manuale

[. . . ] CS VARNÁ DESKA IT PIANO COTTURA SK VARNÝ PANEL TR OCAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NÁVOD K POUZITÍ 2 ISTRUZIONI PER L'USO 16 NÁVOD NA POUZÍVANIE 31 KULLANMA KILAVUZU 45 2 www. electrolux. com OBSAH BEZPECNOSTNÍ INFORMACE . 15 MYSLÍME NA VÁS Dkujeme, ze jste si zakoupili spotebic znacky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkuseností a inovací. [. . . ] 56 Alimentazione elettrica: Collegamento gas: Bruciatori a gas BRUCIATORE POTENPOZA TENZA NORRIDOTMALE TA kW kW POTENZA NORMALE METANO G20 (2H) 20 mbar GPL (Butano/Propano) G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar ini. 1/100 mm m³/h Tripla corona 3. 8 1. 4 146 0. 362 98 CONSIDERAZIONI AMBIENTALI Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza. SLOVENSKY 31 OBSAH BEZPECNOSTNÉ POKYNY . 32 35 36 37 38 39 41 43 44 WE'RE THINKING OF YOU akujeme vám, ze ste si kúpili spotrebic Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desarocia odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto dômyselného a stýlového spotrebica sme mysleli na vás. Preto si pri kazdom pouzití môzete by istí, ze dosiahnete vynikajúce výsledky. Navstívte nasu stránku, kde nájdete: Tipy na pouzívanie, brozúry, riesenie problémov a informácie o údrzbe: www. electrolux. com Zaregistrujte si produkt a vyuzite tak este lepsí servis: www. electrolux. com/productregistration Do spotrebica si môzete zakúpi príslusenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely: www. electrolux. com/shop STAROSTLIVOS A SLUZBY ZÁKAZNÍKOM Odporúcame, aby ste pouzívali originálne náhradné diely. Ke budete kontaktova servis, nezabudnite si pripravi nasledujúce údaje. Tieto informácie nájdete na výrobnom stítku. Model, císlo výrobku, sériové císlo. Vseobecné informácie a tipy Environmentálne informácia Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. 32 www. electrolux. com BEZPECNOSTNÉ POKYNY Tento spotrebic je vhodný pre nasledovné trhy: CZ IT SK TR Pred instaláciou a pouzívaním spotrebica si po zorne precítajte prilozený návod na pouzívanie. Výrobca nie je zodpovedný za skody a zranenia spôsobené nesprávnou instaláciou a pouzíva ním. Návod na pouzívanie uchovávajte vzdy v blízkosti spotrebica, aby ste do mohli v budúc nosti nahliadnu. · Spodnú cas spotrebica chráte pred parou a vlhkosou. Predídete tak zhodeniu horúceho kuchyn ského riadu zo spotrebica pri otvorení dverí alebo okna. · Ak je spotrebic nainstalovaný nad zásuvkami, uistite sa, ze je priestor medzi spodnou ca sou spotrebica a hornou zásuvkou postacujú ci na cirkuláciu vzduchu. Pod spotrebic odporúcame nainstalova nehoravý oddeovací panel, ktorý zamedzí prístup k je ho spodnej casti. BEZPECNOS DETÍ A ZRANITENÝCH OSÔB VAROVANIE Nebezpecenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia. · Tento spotrebic nesmú pouzíva osoby (vráta ne detí) so znízenou fyzickou, zmyslovou ale bo mentálnou spôsobilosou ani osoby s ne dostatocnými skúsenosami alebo znalosami. [. . . ] · Güç kablosu herhangi bir sicak parçaya temas etmeyecek ekilde yerletirilmelidir. · Cihazi elektrik tesisatina, kontak açiklii en az 3 mm olan ve cihazin elektrik balantisini tüm kutuplardan kesebilen bir aygit kullanarak (otomatik devre koruma alteri, toprak kaçai devresi veya sigorta gibi) monte edin. · Balanti kablosunun hiçbir parçasi 90°C si caklia maruz birakilmamalidir. Mavi nötr kab lo, "N" olarak etiketlenmi terminal blouna balanmalidir. [. . . ]

DISCLAIMER PER SCARICARE LA GUIDA PER L'USO DI AEG-ELECTROLUX EGC3313

Lastmanuals offre un servizio di condivisione, archiviazione e ricerca di manuali collegati all'uso di hardware e software: la guida per l'uso, il manuale, la guida rapida, le schede tecniche…
Lastmanuals non può in alcun modo essere ritenuta responsabile se il documento che state cercando non è disponibile, incompleto, in una lingua differente dalla vostra, o se il modello o la lingua non corrispondono alla descrizione. Lastmanuals, per esempio, non offre un servizio di traduzione.

Clicca su "Scarica il Manuale d'uso" alla fine del Contratto se ne accetti i termini: il download del manuale AEG-ELECTROLUX EGC3313 inizierà automaticamente.

Cerca un manuale d'uso

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Tutti i diritti riservati.
Marchi di fabbrica e i marchi depositati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

flag